SAR องค์ประกอบที่ 6 's profile picture SAR องค์ประกอบที่ 6

เข้าสู้...ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายรายวิชา

        ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสารข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ระบบการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต การใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา
อาจารย์ผู้สอน 
s	
 ผศ.ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ

 

อ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

วัตถุประสงค์โครงการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (ePortfolio)

1. เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 4.เพื่อแสดงถึงการพัฒนาความก้าวหน้าของแฟ้มสะสมงานของฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป ในการเพิ่มเติม/ ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา และอีกทั้งเพิ่มเติมตัวอย่างเพื่อสนับสนุน hard copy ได้อย่างเป็นปัจจุบัน

5.เพื่อแสดงแผนการดำเนินงานตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

6. สร้างเครือข่ายกลุ่มความคิดที่สัมพันธ์กัน 

การประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.

ผลงานรุ่นพี่ Smet-53 RSS

Last updated on 06 January 2017, 9:02 AM
Details

การทำ Mahara ePortfolio

เอกสารดาวน์โหลด

---------------------------------------

กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านข่าวออนไลน์ RSS

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าวการศึกษา
ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการศึกษาจากไทยรัฐออนไลน์
 1. รักน้องหมา แต่ก็ไม่ควรถึงกับจุมพิตอาจติดเชื้อโรครำมะนาดของเหงือก

  รักน้องหมา แต่ก็ไม่ควรถึงกับจุมพิตอาจติดเชื้อโรครำมะนาดของเหงือก

  -
 2. 'เพียงพอก็พอเพียง' รางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ผลงานเด็ก ม.รังสิต

  'เพียงพอก็พอเพียง' รางวัลภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ผลงานเด็ก ม.รังสิต

  -
 3. สหรัฐฯ ช่วยกรมศิลป์ทำระบบป้องกันน้ำท่วมวัดไชยฯ

  สหรัฐฯ ช่วยกรมศิลป์ทำระบบป้องกันน้ำท่วมวัดไชยฯ

  -
 4. ทปอ.อนุมัติปฏิทินสอบแอดมิชชั่นปี 2557

  ทปอ.อนุมัติปฏิทินสอบแอดมิชชั่นปี 2557

  -
 5. คนไทยป่วยมาลาเรีย 1.2 หมื่นราย 'ตาก'ครองแชมป์สูงสุด

  คนไทยป่วยมาลาเรีย 1.2 หมื่นราย 'ตาก'ครองแชมป์สูงสุด

  -
Last updated on Not specified
Details

ผู้ดูแลระบบ

 SAR องค์ประกอบที่ 6 's profile picture

SAR องค์ประกอบที่ 6 's friends

SAR องค์ประกอบที่ 6 's wall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Details

เกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยและของโลก ที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยมากที่สุดถึง 4 สมัย

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

 • The First University Granted the National Outstanding Office Award in Science and Technology by His Majesty the King
 • The First and Only University of Thailand and in the World with Four World Rescue Robot Championships 

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักการ (ดาวน์โหลดคู่มือ)

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบัน

อุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ

แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ

จัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความร้ทู ี่ดีขึ้น

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน และแผนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2553

1. แผนงานเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของไทย
และมหาวิทยาลัย

1. แผนงานเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของไทย และมหาวิทยาลัย

 

ลำดับ 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

กำหนดการดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

1.1

การบรรจุแต่งตั้งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มิถุนายน 2553

คณะกรรมการ
ออกข้อสอบ

1.2

จัดส่งทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัย

1.3

ร่วมงานที่ได้รับเชิญในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก

ตลอดปี

มหาวิทยาลัย

1.4

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด ประกอบด้วย

 

 

 

1.4.1  งานวันฉลองชัยบุคคลเกียรติยศ แด่ทีมหุ่นยนต์ iRAP_PRO นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย เป็นสมัยที่ 4

สิงหาคม 2553

มหาวิทยาลัย

 

1.4.2 งาน “55 พรรษามาศ เฉลิมบรมราชกุมารี” การประกวดดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา
ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กันยายน 2553

มหาวิทยาลัย

 

1.4.3 งานนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยีของไทยและฝรั่งเศส 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ร่วมมือทางวิชาการ

ตุลาคม 2553

มหาวิทยาลัย

 

1.4.4  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัย

 

1.4.5  งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พฤศจิกายน 2553

มหาวิทยาลัย

 

1.4.6  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย/งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.“52 ปี มจพ.
: มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม ใต้ร่มพระบารมี”

กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัย

 

2.แผนงานเรียนรู้เรื่องเมืองไทย และมหาวิทยาลัยของเรา

 

ลำดับ 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

กำหนดการดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

2.1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา มจพ. กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

****

มหาวิทยาลัย

2.2

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ทำพิธีถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มิถุนายน 2553

ส่วนกลาง

2.3

โครงการมหกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

ธันวาคม 2553

มหาวิทยาลัย

2.4

กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และสังคมไทย

ตลอดปี

มหาวิทยาลัย

2.5

โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในวันสำคัญของประเทศไทย

ตลอดปี

ส่วนกลาง

2.6

โครงการการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน

ตลอดปี

มหาวิทยาลัย

2.7

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

ตลอดปี

มหาวิทยาลัย

 

3. แผนงานเสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทย ในความเป็นสากล

 

ลำดับ 

 

 

กิจกรรม/โครงการ 

 

กำหนดการดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

3.1

โครงการวิถีธรรม วิถีไทยจตุรภาคใต้ร่มพระบารมี

งบประมาณ 2553

ส่วนกลาง

3.2

งานทอดผ้าป่าสามัคคี

มิถุนายน,สิงหาคม 2553

ส่วนกลาง

3.3

งานทำบุญตักบาตรไถ่ชีวิตโค งานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

สิงหาคม 2553

องค์การนักศึกษา

3.4

งานร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย จากใจ ลูก ถึง แม่

สิงหาคม 2553

ส่วนกลาง

3.5

งานด้วยรักและผูกพัน แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

กันยายน 2553

คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ

3.6

งานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2553

ส่วนกลาง

3.7

งานทอดกฐินสามัคคี

พฤศจิกายน 2553

ส่วนกลาง

3.8

งานประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ

3.9

งานกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า

พฤศจิกายน 2553

ส่วนกลาง

3.10

งานทำบุญตักบาตรและไถ่ชีวิตโค

ธันวาคม 2553

 

3.11

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2553

ธันวาคม2553

ส่วนกลาง

3.12

งานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ธันวาคม 2553

ส่วนกลาง

3.13

งานวันขึ้นปีใหม่ของมหาวิทยาลัย

ธันวาคม 2553

คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ

3.14

งานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

กุมภาพันธ์ 2554

คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ

3.15

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมษายน 2554

คณะกรรมการจัดสวัสดิการฯ

3.16

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ตลอดปี

มหาวิทยาลัย


 

 


หอเฉลิมพระเกียรติ

วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ

KMUTNB Presentation

พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว